Benthyciadau yn Awstria

Pob opsiwn mewn un lle

Gall benthyciadau yn Awstria fod yn ffordd ddefnyddiol o dalu costau. Ond cyn i chi wneud cais am fenthyciad yn Awstria, mae'n bwysig deall popeth sy'n cyd-fynd â benthyca arian. Ar ein gwefan gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth angenrheidiol a dewis yr opsiwn gorau i chi.

Prif Opsiwn

TF Mastercard Aur

cerdyn credyd Awstria
 • Cerdyn credyd yn Awstria heb unrhyw ffioedd.
 • Y benthyciad symlaf yn Awstria
 • Ffi flynyddol o €0 ar gyfer cerdyn credyd Aur TF Mastercard
 • 7 wythnos heb log
 • Heb unrhyw daliadau wrth gasglu'r cerdyn
 • Ffi cyfnewid € 0 - ledled y byd
 • Nid yw'n gerdyn rhagdaledig

 

Heb unrhyw rwymedigaethau!
Nid oes yn rhaid i chi dderbyn cynnig, felly os nad yw'r cynnig yn foddhaol, gwrthodwch ef ac ni fydd yn costio dim i chi.
credyd ar-lein yn Awstria
Benthyciadau Ar-lein

Mae benthyciadau ar-lein yn Awstria neu fenthyciadau yn Awstria dros y rhyngrwyd yn fenthyciadau cyffredin gydag un gwahaniaeth. Y gwahaniaeth yw pan fyddwch yn cymryd benthyciad ar-lein yn Awstria, nid oes rhaid i chi fynd i'r banc yn bersonol. Gwnewch bopeth ar-lein o gysur eich cartref. Penderfynwch ar swm y benthyciad a ddymunir, llenwch gais byr ar-lein, ei anfon, ac aros am y cynnig.

Mwy
Beth yw benthyciad?
Da Gwybod

Yn y rhan hon o'n gwefan, gallwch ddod o hyd i bynciau amrywiol yn ymwneud â benthyciadau yn Awstria a all eich helpu i ddewis benthyciad, ond hefyd yn rhybuddio am sgamiau amrywiol. Fodd bynnag, mae cymryd benthyciad yn benderfyniad difrifol. Felly cymerwch amser i ddarllen yr edafedd. Efallai y byddant yn eich arbed rhag penderfyniadau gwael.

Mwy
cardiau credyd yn Awstria
Cardiau Credyd yn Awstria

Mae cardiau credyd yn ffordd gyfleus a diogel o dalu am bryniannau a thynnu arian parod pan fyddwch yn teithio. Mae'n bwysig dewis y cerdyn credyd iawn i chi a'i ddefnyddio'n ddoeth. Gellir defnyddio cardiau credyd hefyd i hybu eich statws credyd. Mae hwn yn gofnod o ba mor aml rydych chi'n talu'ch dyledion ar amser. Gall statws credyd da eich helpu i gael benthyciad neu forgais yn y dyfodol. 

Mwy
benthyciad car yn yr Almaen
Credyd Auto Yn Awstria

Angen benthyciad ar-lein i brynu car? Mae benthyciad car yn fenthyciad pwrpas arbennig, sy'n golygu y gall telerau'r benthyciad fod yn fwy ffafriol na benthyciad rhandaliad at unrhyw ddiben. Os ydych chi am wneud cais am fenthyciad car gan ddefnyddio cymhariaeth gynhwysfawr a'ch bod am dderbyn cynigion benthyciad, dewiswch "Prynu car newydd" neu "Prynu car ail law" fel y pwrpas: mae hyn yn caniatáu i'r banc gyfrifo'r cynigion benthyciad gorau ar gyfer ti.

Mwy

Rhywbeth am gredyd yn Awstria

Mae benthyciadau yn Awstria yn ffordd wych o gael yr arian sydd ei angen arnoch i ariannu'ch bywyd. Mae llawer o wahanol fathau o fenthyciadau ar gael yn Awstria, felly mae'n bwysig archwilio'ch holl opsiynau cyn penderfynu pa fenthyciad sy'n iawn i chi.
Mae sawl peth i'w cofio wrth gael benthyciad yn Awstria. Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr eich bod yn deall telerau'r benthyciad. Byddwch yn siwr i ofyn cwestiynau os nad ydych yn deall rhywbeth. Hefyd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cynllunio'ch arian yn ofalus ar ôl i chi gael benthyciad. Peidiwch â gwario mwy o arian nag y gallwch fforddio ei dalu'n ôl.
Yn olaf, cofiwch fod benthyciadau yn gyfrifoldeb mawr. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud eich taliadau ar amser ac yn llawn.

 

Mathau o fenthyciadau sydd ar gael yn Awstria?

 

Mae gwahanol fathau o fenthyciadau ar gael yn Awstria, pob un â'i amodau ei hun. Mae'n bwysig deall eich holl opsiynau cyn gwneud penderfyniad.
Dyma rai o'r gwahanol fathau o fenthyciadau sydd ar gael yn Awstria:

Benthyciadau Personol yn Awstria

Benthyciad personol yw benthyciad a roddir i unigolyn ar gyfer anghenion personol. Gellir defnyddio'r arian ar gyfer unrhyw beth sydd ei angen arnoch, gan gynnwys cydgrynhoi dyled, ariannu pryniant mawr neu fynd ar wyliau.
Fel arfer mae gan fenthyciadau personol gyfraddau llog sefydlog ac ad-daliadau misol.

Mae'r rhan fwyaf o fenthyciadau personol heb eu gwarantu, felly ni fydd angen i chi roi arian cyfochrog i fenthyg arian. Mae symiau benthyciad yn amrywio'n fawr, o tua €1.000 i €50.000 neu fwy, ac mae cyfraddau llog fel arfer yn amrywio o 3 y cant i 36 y cant. Fel arfer mae gan fenthycwyr rhwng blwyddyn a saith mlynedd i ad-dalu'r arian.

Bydd angen i chi lenwi cais ac aros am gymeradwyaeth os ydych am gael benthyciad personol; gall y weithdrefn hon gymryd sawl awr i sawl diwrnod. Unwaith y caiff ei gymeradwyo, bydd y benthyciwr yn rhoi’r arian i mewn i’ch cyfrif banc, y gallwch wedyn ei wario mewn unrhyw ffordd y gwelwch yn dda. Yn ogystal, byddwch yn dechrau ad-dalu'r benthyciad ar unwaith.

Mae'n debygol y bydd eich benthyciwr yn hysbysu'r canolfannau credyd am ymddygiad eich cyfrif ar wahanol adegau yn ystod oes y benthyciad. Os ydych chi am gael hanes credyd cadarn, hynny yw, nid ydych chi am gael eich cofrestru yn SCHUFA, gallwch chi gyflawni hyn trwy ad-dalu'r benthyciad ar amser.

Benthyciadau Busnes Yn Awstria

Oes angen benthyciad arnoch i ddechrau neu ehangu eich busnes? Efallai mai benthyciad busnes yw'r ateb. Mae'r benthyciadau hyn wedi'u cynllunio ar gyfer cwmnïau o bob maint a gellir eu defnyddio at amrywiaeth o ddibenion, gan gynnwys prynu offer newydd, llogi gweithwyr a marchnata'ch busnes.
Fel arfer mae gan fenthyciadau busnes yn Awstria gyfraddau llog amrywiol ac ad-daliadau misol.

Mae benthyciadau busnes o Awstria yn galluogi entrepreneuriaid i gael mynediad at gyfalaf ar ffurf cyfandaliad neu linell gredyd. Mae'ch cwmni'n addo ad-dalu'r arian y mae'n ei fenthyg dros amser, ynghyd â llog a ffioedd, yn gyfnewid am y cyfalaf hwn. Hyd nes y bydd y benthyciad yn cael ei dalu'n ôl yn llawn, efallai y bydd angen taliadau dyddiol, wythnosol neu fisol ar eich benthyciwr, yn dibynnu ar y math o fenthyciad busnes.

Gall benthyciadau busnes yn Awstria gael eu gwarantu neu eu gwarantu. Mae benthyciadau gwarantedig yn Awstria angen cyfochrog, fel eiddo tiriog, offer, arian parod neu eiddo, y gall y benthyciwr ei atafaelu os byddwch yn methu â chael y benthyciad. Ar y llaw arall, nid oes angen cyfochrog ar gyfer benthyciadau anwarantedig. Yn lle hynny, fel arfer mae'n rhaid i chi lofnodi gwarant personol yn cytuno i dderbyn atebolrwydd os bydd y cwmni'n methu â chyflawni ei rwymedigaeth fel y cytunwyd.

Benthyciadau Cartref Yn Awstria

Benthyciad cartref yw benthyciad a ddefnyddir i ariannu prynu cartref. Fel arfer mae gan fenthyciadau cartref gyfraddau llog sefydlog a thaliadau misol.

Mae morgais yn Awstria, a elwir fel arfer yn fenthyciad cartref neu dai yn Awstria, yn swm o arian y mae person yn ei fenthyg, fel arfer gan fanciau a sefydliadau credyd eraill. Yn dibynnu ar delerau'r benthyciad, rhaid i'r benthyciwr ad-dalu swm y benthyciad ynghyd â llog mewn cyfnod a all fod rhwng 10 a 30 mlynedd mewn rhandaliadau misol syml.

Daw opsiynau benthyciad cartref mewn gwahanol ffurfiau ac maent wedi'u teilwra i bob amgylchiad unigol. Gallwch ddefnyddio benthyciadau tai yn Awstria i brynu eiddo tiriog masnachol neu breswyl.

Dyma rai opsiynau benthyciad cartref sydd ar gael i chi.

Gallwch brynu unrhyw dŷ neu gartref gyda benthyciad cartref cyn belled â'i fod yn cyd-fynd â'ch cyllideb.

Benthyciad Adeiladu Cartref: Gallwch ddefnyddio’r benthyciad hwn i dalu’r costau sy’n gysylltiedig ag adeiladu tŷ.

Benthyciad Prynu Tir: Gellir defnyddio'r benthyciad hwn i brynu tir.
Benthyciad Gwella Cartref – Gallwch ddefnyddio’r benthyciad hwn i uwchraddio ac adnewyddu eich cartref.

Talu am gostau atgyweirio ac adnewyddu eich cartref gyda benthyciad gwella cartref.

benthyciad estyniad cartref: gyda chymorth y benthyciad hwn gallwch ehangu gofod adeiledig eich cartref.

 

Benthyciadau myfyrwyr yn Awstria

Ydych chi'n fyfyriwr sy'n chwilio am fenthyciad i dalu am yr ysgol? Mae amrywiaeth o fenthyciadau myfyrwyr ar gael yn Awstria, gan gynnwys benthyciadau a noddir gan y wladwriaeth a benthyciadau preifat. Fel arfer mae gan fenthyciadau myfyrwyr gyfradd llog sefydlog a thaliadau misol.

Mae gwario ar addysg yn gam doeth. Gall benthyciadau myfyrwyr yn Awstria helpu myfyrwyr nad ydynt yn cael cymorth ariannol digonol gan eu rhieni. Mae'r un peth yn wir am bobl a fydd yn graddio, ond na allant weithio wrth sefyll yr arholiad.
Gyda benthyciad myfyriwr, gallwch dalu eich costau dyddiol wrth astudio yn Awstria. Ar ôl i chi orffen eich addysg, byddwch fel arfer yn talu'r ddyled dros gyfnod hwy o amser.

Os oes gennych ddiddordeb mewn benthyciad myfyriwr yn Awstria, rhaid i chi benderfynu yn gyntaf a yw'r amodau cyffredinol yn berthnasol i chi.

Yr oedran uchaf ar gyfer llawer o fenthyciadau myfyrwyr yw 18. Er enghraifft, mae Awstriaid rhwng 18 a 44 oed yn gymwys i wneud cais am fenthyciadau myfyrwyr. Mae uchafswm hyd astudiaethau yn aml yn cael ei bennu gan ddarparwyr gwasanaethau. Dylech wneud asesiad gonest o'ch gallu i gwblhau eich addysg o fewn yr amserlen hon.

Darganfyddwch a yw eich cwrs yn cael ei ariannu os oes gennych ddiddordeb mewn cyfrannu at y gronfa addysg. Er enghraifft, mae mynychu ysgol gelf yn aml allan o'r cwestiwn.

Fel arfer nid yw rhaglenni astudio rhan-amser mewn prifysgolion dysgu o bell, academïau galwedigaethol a sefydliadau addysg barhaus eraill yn gymwys i gael benthyciadau myfyrwyr yn Awstria.

Benthyciadau car yn Awstria

Angen arian i brynu car newydd? Efallai mai benthyciad car yw'r ateb. Mae'r benthyciadau hyn yn eich galluogi i ariannu prynu car newydd neu ail-gar. Fel arfer mae gan fenthyciadau ceir gyfraddau llog amrywiol a thaliadau misol. Gallwch ddarllen mwy am fenthyciadau ceir yn Awstria yma.

benthyciadau arian parod yn Awstria

Sut mae benthyciadau yn cael eu defnyddio yn Awstria?

Gellir defnyddio gwahanol fathau o fenthyciadau at wahanol ddibenion. Dyma rai o'r defnyddiau credyd mwyaf cyffredin yn Awstria:

 • Cydgrynhoi Dyled.

Os oes gennych chi ddyledion lluosog, efallai y byddwch am ystyried eu cyfuno mewn un benthyciad. Gall hyn wneud eich dyled yn haws i'w rheoli a gall ostwng eich taliadau misol.

 • Ariannu pryniant mawr

Os oes angen i chi ariannu pryniant mawr, fel car neu gartref, gall benthyciad fod yn opsiwn gwych. Mae benthyciadau yn dueddol o fod â chyfraddau llog is na chardiau credyd, felly byddwch yn arbed arian yn y tymor hir.

 • Mynd ar wyliau

Pwy sydd ddim yn caru gwyliau da? Os oes angen help arnoch i dalu am eich taith, efallai mai benthyciad yw'r ateb. Gellir defnyddio credydau at unrhyw ddiben, felly mae croeso i chi ddefnyddio'r arian sut bynnag y dymunwch.

 • Prynu ty

Mae benthyciadau morgais ar gael i bobl sydd eisiau prynu tŷ. Fel arfer mae gan y benthyciadau hyn gyfraddau llog is na mathau eraill o fenthyciadau ac maent yn cynnig buddion treth.

 • Talu am goleg

Gallai benthyciad fod yr ateb cywir i'ch helpu i dalu am eich addysg coleg. Mae amrywiaeth o fenthyciadau myfyrwyr ar gael, gan gynnwys benthyciadau a noddir gan y llywodraeth a benthyciadau preifat.

 • Prynu car

Mae benthyciadau car ar gael i dalu am brynu car newydd neu ail-gar. Fel arfer mae gan y benthyciadau hyn gyfraddau llog amrywiol a thaliadau misol.

Pethau i'w cadw mewn cof cyn gwneud cais am fenthyciad yn Awstria.

Cyn i chi wneud cais am fenthyciad yn Awstria, mae angen ichi ystyried sawl ffactor allweddol:

 • Faint o arian sydd angen i chi ei fenthyg?

Bydd y swm o arian y bydd angen i chi ei fenthyg yn effeithio ar y math o fenthyciad y gallwch ei gael. Os oes angen swm mawr o arian arnoch, efallai y byddwch am ystyried benthyciad busnes. Os oes angen swm llai o arian arnoch, gallai benthyciad personol fod yn opsiwn gwell.

 • Amserlen ad-dalu.

Bydd tymor y benthyciad a'r amserlen ad-dalu yn effeithio ar y gyfradd llog y byddwch yn ei thalu. Os gallwch fforddio ad-dalu'r benthyciad dros gyfnod byrrach o amser, efallai y byddwch yn gallu cael cyfradd llog is.

 • Ffioedd benthyciad.

Mae pob benthyciad yn dod gyda ffioedd, fel ffioedd tarddiad, ffioedd ymgeisio a chostau cau. Cyn i chi wneud cais, gwnewch yn siŵr eich bod yn deall yr holl ffioedd sy'n gysylltiedig â'r benthyciad.

 • Cyfradd llog.

Y gyfradd llog yw faint fyddwch chi'n ei dalu i fenthyg arian. Po uchaf yw'r gyfradd llog, y mwyaf y byddwch yn ei dalu i gyd dros oes y benthyciad.

benthyciadau pwrpasol yn Awstria

 

Benthyciadau yn Awstria: Sut i Wneud Cais?

Mae'n hawdd gwneud cais am fenthyciad yn Awstria. Fel arfer gallwch wneud cais ar-lein neu yn bersonol mewn banc neu undeb credyd.
Dyma'r camau y mae angen i chi eu cymryd:

 • Cymharwch wahanol fenthyciadau.

Mae gwahanol fenthyciadau ar gael yn Awstria, felly mae'n bwysig cymharu'ch opsiynau. Bydd hyn yn eich helpu i ddod o hyd i'r benthyciad gorau ar gyfer eich anghenion.

 • Dod o hyd i fenthyciwr.

Unwaith y byddwch wedi cymharu'ch opsiynau, mae'n bryd dod o hyd i fenthyciwr. Gallwch wneud cais am y benthyciad ar-lein neu yn bersonol yn y banc.

 • Cwblhewch y cais.

Unwaith y byddwch wedi dod o hyd i fenthyciwr, bydd angen i chi lenwi cais. Bydd hyn yn cynnwys eich gwybodaeth bersonol, gwybodaeth ariannol a diben y benthyciad.

 • Aros am gymeradwyaeth.

Ar ôl cyflwyno'ch cais, bydd yn rhaid i chi aros am gymeradwyaeth. Gall y broses hon gymryd sawl diwrnod neu wythnos, felly byddwch yn amyneddgar.

 • Llofnodwch y contract.

Unwaith y byddwch wedi'ch cymeradwyo ar gyfer benthyciad, bydd angen i chi lofnodi cytundeb gyda'r benthyciwr. Bydd y cytundeb hwn yn disgrifio telerau'r benthyciad, megis y gyfradd llog, amserlen ad-dalu a ffioedd.

 • Cymerwch eich arian.

Unwaith y byddwch wedi llofnodi'r contract, byddwch yn derbyn eich arian o'r diwedd. Bydd yr arian yn cael ei adneuo yn eich cyfrif, a gallwch ei ddefnyddio ar gyfer beth bynnag sydd ei angen arnoch.

credyd ffafriol yn Awstria

 

Casgliad

Peidiwch â rhuthro wrth gymryd benthyciad yn Awstria. Yn gyntaf, cymerwch amser i gymharu'ch opsiynau a dod o hyd i'r benthyciad gorau ar gyfer eich anghenion. Yna dod o hyd i fenthyciwr a llenwi cais. Byddwch yn amyneddgar yn ystod y broses gymeradwyo, ac yn olaf, llofnodwch y contract a derbyn eich arian. Gyda chynllunio ac ystyriaeth ofalus, gallwch gael y benthyciad sydd ei angen arnoch yn hawdd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn benthyciadau mewn gwledydd Ewropeaidd eraill, gallwch ymweld areasinfinance.com

Benthyciad car yn Awstria

Benthyciad car yn Awstria

Mae benthyciad car yn gytundeb rhyngoch chi a benthyciwr sy'n rhoi'r arian i chi brynu cerbyd. Yn gyfnewid, byddwch yn talu llog iddynt dros gyfnod penodol o amser. Cyn i chi lofnodi unrhyw ddogfennau benthyciad, dylech ddeall y telerau canlynol: Weithiau mae angen blaendal.

darllen mwy
Da gwybod

Da gwybod

Gall fod llawer o resymau dros gymryd benthyciad yn Awstria. Efallai bod angen i chi brynu tŷ, efallai car neu fod angen ychydig o arian arnoch i ddechrau eich syniad busnes. Mae hynny i gyd yn swnio'n dda, ond ar gyfer hynny mae angen i chi wybod ychydig o bethau am fenthyciadau. Mae'r amodau ar gyfer benthyciad yn Awstria yn eitem bwysig iawn y dylech chi ei gwybod yn dda cyn gwneud cais am fenthyciad yn Awstria. Mae tri amod benthyciad y mae'n rhaid eu bodloni er mwyn cael benthyciad yn Awstria.

darllen mwy
Benthyciadau ar-lein yn Awstria

Benthyciadau ar-lein yn Awstria

Mae benthyciadau ar-lein neu fenthyciadau dros y Rhyngrwyd yn fenthyciadau cyffredin gydag un gwahaniaeth. Y gwahaniaeth yw pan fyddwch chi'n cymryd benthyciad ar-lein, nid oes rhaid i chi fynd i'r banc yn bersonol. Gwnewch bopeth ar-lein o gysur eich cartref. Penderfynwch ar y swm benthyciad a ddymunir, llenwch gais ar-lein byr, ei anfon, ac aros am y cynnig.

darllen mwy
Cardiau credyd yn Awstria

Cardiau credyd yn Awstria

Yn dibynnu ar yr hyn y mae angen i chi fenthyca arian ar ei gyfer a faint rydych am ei fenthyg, gallai cymryd cerdyn credyd yn Awstria fod yn opsiwn da i chi ar wahân i fenthyciad clasurol. Mae'r ddau opsiwn yn gweithio mewn ffordd debyg - rydych chi'n benthyca arian ac yn ei dalu'n ôl. Ond mae gan bob opsiwn fanteision ac anfanteision, felly mae'n bwysig pwyso a mesur yr hyn sy'n iawn i chi.

darllen mwy